Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeAGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2019

AGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2019
Uitgeverij Licap

Een unieke agenda in zakformaat, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen.
Voldoende ruimte om afspraken te noteren. Scheurhoekjes.
Inclusief: de heiligenkalender, vermelding van belangrijke religieuze feesten en pauselijke intenties.
Vooraan in de agenda vindt u de gebeden en psalmen voor elke dag.
Acheraan ruimte voor notities en praktische informatie; diocesane en interdiocesane aanspreekpunten en een lijst van de Vlaamse liturgische centra.€ 7.95Aantal  BOEK - Het Lucasevangelie onder de loep

BOEK - Het Lucasevangelie onder de loep
Opbouw, stijl en theologie - Skandalon - Nico Riemersma - 310 p. - paperback

Het Lucasevangelie onder de loep brengt door 'close reading' de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra glans krijgt. Het is uiterst behulpzaam bij het oplossen van problemen in de tekst waar een lezer voor komt te staan.
Dit boek bevat enerzijds thematische hoofdstukken: over de opbouw van het evangelie, de parallellen die Lucas trekt tussen o.a. Johannes en Jezus, maar ook over onderwerpen als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast zijn er hoofdstukken die specifiek ingaan op scènes uit dit evangelie: wonderverhalen, gelijkenissen en sleutelpassages.
Het Lucasevangelie onder de loep heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de 'gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.
Dr. N.A. Riemersma (...)


€ 35.00Aantal  BOEK - Vrij als de vogels - De Bergrede voor nu

BOEK - Vrij als de vogels - De Bergrede voor nu
KoK - Karel Eykman - Illustraties Margreet de Heer - 144 p. - paperback

In Vrij als de vogels presenteert Karel Eykman verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw vertalen.
Stripmaker Margreet de Heer verzorgt de illustraties.
De Bergrede bevat alles wat Jezus wilde voorleven. Het is geen preek, geen reglement of instructie van hoe je een goed mens wordt, maar een uitnodiging om te durven proberen. En opnieuw te beginnen als het niet lukt en blijven volhouden. Een prachtig boek dat kinderen en jongeren helpt de boodschap van Jezus te begrijpen, vanuit en met verhalen uit de dagelijkse realiteit.


€ 15.99Aantal  BOEK - School van de liefde

BOEK - School van de liefde
Damon - Guerric Aerden - 358 p. - paperback

Cisterciënzers en hun spiritualiteit
In de brede waaier van spirituele stromingen verschijnt de school van Cîteaux als een levendig getuige van de liefde. Als gave Gods en als menselijke verwerkelijking werd het affectieve elan door de schrijvers van deze monastieke familie in al haar breedte en diepte ontwikkeld. Het literair genie van Bernardus van Clairvaux en diens kompanen, haalde in de eeuw van de liefde - de twaalfde - alles uit de kast om de wegen van het hart spiritueel en psychologisch te ontrafelen. Zij promootten de liefde als hoogste streefdoel en als teken van de waardigheid van de mens, waarbij taal en mystiek elkaar bevruchtten. Hun zoektocht naar de Beminde, die zij in hun afgelegen abdijen én in hun broeders dienden, ontsproot aan hun geleefde ervaring door Hem gevonden te zijn.
(...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West

BOEK - Zinzoekers -Dialogen over religie tussen Oost en West
Berne Media - Thomas Quartier osb & Paul Van der Velde - 199 p. - paperback

Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. (...)
In dit boek gaan de benedictijner monnik Thomas Quartier en de kenner van oosterse religies Paul van der Velde met elkaar in dialoog. Ze leggen elkaars betrokkenheid bij christelijke en oosterse spiritualiteit naast elkaar. Ze vertellen elkaar over hun ervaring met pelgrimages, kloosters, rituelen, kunst en cultuur. Beiden leven hun spiritualiteit, zij het op verschillende wijze. Quartier als monnik die een religieuze levensvorm heeft gekozen, Van der Velde als reiziger en kunstenaar die de oosterse culturen belichaamt. En beiden doceren vanuit hun geleefde spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972) (...)
Prof. Dr. Paul van der Velde (1959) (...)


€ 17.90Aantal  BOEK - God en de moraal - Een andere kijk op Bijbelse ethiek

BOEK - God en de moraal - Een andere kijk op Bijbelse ethiek
Skandalon - Rochus Zuurmond - 181 p. - paperback

Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? Nee, zegt de gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde dacht men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.
De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.
Prof. dr. Rochus Zuurmond (...)


€ 19.95Aantal  BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?

BOEK - Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?
Betsaïda/Emmanuel - Peter Verbeiren - 219 p. - paperback

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten. In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig maakt.
Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, (...)
Peter Verbeiren (1968) (...)


€ 12.50Aantal  BOEK - Leerplan rooms-katholieke godsdienst sec. onderwijs

BOEK - Leerplan rooms-katholieke godsdienst sec. onderwijs
geactualiseerde versie - paperback - 104 p. - 297/21 cm - Licap

Inzetten op integrale persoonsvorming in het onderwijs impliceert inzetten op levensbeschouwelijke vorming. Het is de ambitie en in zekere zin de pretentie van het vak rooms-katholieke godsdienst om aan die vorming een bijdrage te leveren die fundamenteel is voor zowel de identiteitsgroei van leerlingen als voor de positie en verantwoordelijkheid die ze later in de maatschappij zullen innemen en opnemen. Kwaliteitsvol levensbeschouwelijk onderricht, vanuit de kracht van het binnenperspectief, is daarbij cruciaal. De actualisatie van het leerplan rooms-katholieke godsdienst kadert hierin en geldt voor het vak in alle onderwijsnetten.
Geen nieuw leerplan, maar een geactualiseerd leerplan dus. Waarom?
(...)


€ 10.00Aantal  BOEK - Oerewoet - Gedichten over minne en beminnen

BOEK - Oerewoet - Gedichten over minne en beminnen
KoK - Hadewych - 237 p. - hardcover

‘Oerewoet' is een bundel met mystieke liefdesgedichten van de middeleeuwse dichteres Hadewijch. De gedichten van Hadewijch zijn helder vertaald en worden toegelicht. Hadewijch had slechts één thema waarover zij dichtte: de minne, de liefde. De minne vindt in God haar oorsprong en roept de hele natuur en elke ziel tot leven. Zij brengt de mens in verrukking en geeft hem een grootse opdracht: onvoorwaardelijk liefhebben.
(...)


€ 24.99Aantal  BOEK - Bidden met iconen

BOEK - Bidden met iconen
Berne Media - Henri Nouwen - 95 p. - paperback

Henri Nouwen was zeer geboeid door iconen. In dit opnieuw uitgegeven boek beschrijft hij aan de hand van vier beroemde Russische iconen zijn meditaties.
Je spreekt bij iconen eigenlijk van het lezen van iconen: iconen zo aandachtig lezen dat ze tot je gaan spreken. Hij zelf zei daarover: 'De woorden in dit boek zijn het resultaat van mijn eigen turen naar deze iconen. Zij kunnen je al of niet raken. Maar als ze jou alleen maar een beetje zouden helpen om voor jezelf naar deze iconen te gaan kijken, dan zullen mijn woorden aan hun doel hebben beantwoord en kunnen ze worden vergeten. Dan zijn deze iconen van jou geworden en kunnen ze jou bij dag en bij nacht leiden, in goede en in kwade dagen, wanneer je je verdrietig voelt en wanneer je blij bent. Zij zullen gaan spreken over de unieke weg die God heeft uitgekozen om jou lief te hebben.'
De iconen (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - Herbeginnen bij Jezus Christus

BOEK - Herbeginnen bij Jezus Christus
Halewijn - Johan Bonny - 136 p. - hardcover - tvv Caritas Syrië

Het Evangelie weeft zich als een rode draad doorheen de agenda van mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. (...)
Elke homilie daagt de bisschop uit om na te denken over de persoon en de boodschap van Jezus Christus. Wie was hij toen en wie is hij nu? Hoe gaat hij om met onbegrip en tegenstand? Hoe spreekt hij over God, die hij zijn Vader noemt? Welke tegendraadse boodschap heeft hij voor ons.
De voorbereidingen van de bisschop voor zijn vele preken liggen aan de basis van dit boek, waarin hij vooral wil dat Jezus uit de verf komt, eenvoudig en levensnabij.
De financiële opbrengst van dit boek gaat naar het hulpwerk van Caritas in Syrië.


€ 19.95Aantal  BOEK - Verhalen van de Rabbi

BOEK - Verhalen van de Rabbi
Berne Media - Hein Stufkens - 128 p. - paperback

In dit boek worden de wonderbaarlijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus herverteld met de vloeiende pen van Hein Stufkens. Het bevat levendige dialogen tussen Jezus en zijn leerlingen en beschrijft de gebeurtenissen op geloofwaardige wijze.
De lezer krijgt gaandeweg sympathie en bewondering voor deze unieke rabbi (...)
Het boek ontroert en inspireert, én het nodigt uit om de originele verhalen en teksten uit de vier evangelies en het Thomas-evangelie opnieuw te lezen. Een aanrader, ook voor gebruik in vieringen en in het godsdienstonderwijs.
Hein Stufkens (geb. 1947), (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Mag het iets meer zijn?

BOEK - Mag het iets meer zijn?
Jongeren over leven, geloven en dromen - Lannoo - 261 p. - paperback

Wie of wat kan God zijn voor jongeren vandaag?
In dit boek wordt onderzocht welke rol het geloof in het leven van jonge mensen kan spelen. Wie of Wat is God voor hen? Is Hij louter de verpersoonlijking van ethische waarden of is er ook sprake van een persoonlijke Godsrelatie? Hoe staan jongeren tegenover de Bijbelverhalen, het gebed en de Kerk? Welke verwachtingen hebben leerlingen van godsdienstlessen? Beschouwen ze de toenemende aanwezigheid van moslimjongeren als een uitnodiging tot dialoog of als een bedreiging van de eigen identiteit? Hoe kan de Kerk überhaupt het geloof dichter bij de jongeren brengen? Kortom: mag het iets meer zijn?
Behalve jongeren komen in dit boek ook volwassenen aan het woord die verbonden zijn met de wereld van opgroeiende jongeren en jong volwassenen. (..)


€ 22.50Aantal  SPEL - Open kaart spelen - tafelgesprekken voor jongeren +16

SPEL - Open kaart spelen - tafelgesprekken voor jongeren +16
Youth for Christ - +16 - 6 tot 8 deelnemers - ongeveer 120'

‘Open kaart spelen’ daagt uit tot persoonlijke, luchtige en verdiepende gesprekken in je jeugdgroep, jongerenbijeenkomst, catechese of studenhuis.
Jongeren vanaf 16 jaar met diverse achtergronden gaan in gesprek over herkenbare thema’s en levensvragen.

Thema’s die aan bod komen: (...)

Inhoud: (...)


€ 19.99Aantal  BOEK - Verdichte gedachten

BOEK - Verdichte gedachten
Halewijn - Bénédicte Lemmelijn - 120 p. - paperback

Bénédicte Lemmelijn is professor Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Voor de jaren 2017 en 2018 werd ze aangesteld tot stadsdichter van Zoutleeuw. Na ‘Woordzicht’ is ‘Verdichte gedachten’ de tweede dichtbundel die ze in die hoedanigheid uitbrengt.  De gedichten in deze bundel klinken in alle toonaarden van het leven zelf.


€ 14.95Aantal  KATERN - Eenvoud in tienvoud - C-jaar

KATERN - Eenvoud in tienvoud - C-jaar
catechesehuis - 55 p. - geniet - A4 formaat - full color - tien vieringen voor groot en klein

Deze vieringen met hertaalde Bijbelverhalen en parafrasen van het evangelie uit het liturgisch jaar C 2018-2019 zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.
  1. Derde zondag van de Advent
  2. Derde zondag door het jaar
  3. Zesde zondag door het jaar
  4. Derde zondag van de vasten
  5. Vijfde zondag van de vasten
  6. Vijfde paaszondag
  7. Dertiende zondag door het jaar
  8. Vijfentwintigste zondag door het jaar
  9. Dertigste zondag door het jaar
  10. Christus Koning
Gebeden bij brood en wijn
Tafelgebeden


€ 9.80Aantal  BOEK - Elke dag één rozijn-366 luchtige teksten met diepgang

BOEK - Elke dag één rozijn-366 luchtige teksten met diepgang
Berne Media - Huub Schumacher/Bas Rentmeester - 413 p. - paperback

Veel mensen leven in onze tijd op de toppen van hun kunnen. Daarnaast is er ook een hunkering naar spiritualiteit. Een beetje verdieping, wat voedsel voor de geest, kan soms goed doen.
Dit alles bracht de auteurs ertoe hun gedachten op papier te zetten. Voor elke dag een tekst (een rozijn). Een gedachte die inspireert. Luchtige teksten die gemakkelijk bij de lezer binnenkomen, maar tegelijk diepgang hebben.
Voor elke dag van het jaar een overdenkingstekst, dus 365 teksten om de dag mee te beginnen of te eindigen en eentje extra voor het schrikkeljaar. Deze teksten zijn ook te gebruiken voor zingevingsgesprekken en pastorale zorg of om een bijeenkomst mee te beginnen.
Bas Rentmeester (...)


€ 29.90Aantal  BOEK - God spreekt in de stilte van het hart

BOEK - God spreekt in de stilte van het hart
Averbode - Emilio Grasso - 49 p. - paperback

Geloof ontstaat uit het luisteren naar de Heer. Als wij niet luisteren, is het onmogelijk naar zijn wil te handelen. Als dit fundamentele aspect van het geloof ontbreekt, vormen wij in onze geest het beeld van een god die niets anders is dan een projectie van onze verlangens.
In dit boek onderstreept Emilio Grasso het thema van het luisteren als een wezenlijk element om het geloof te beleven.
(...)


€ 12.00Aantal  BOEK - Weerbarstige spiritualiteit - Michel de Certeau

BOEK - Weerbarstige spiritualiteit - Michel de Certeau
Berne Media - Inigo Bocken & Eveline van Buytenen - 252 p. - paperback

Het denken van Michel de Certeau, de huistheoloog van paus Franciscus
Michel de Certeau (1925-1986) is één van de belangrijkste inspiratiebronnen van paus Franciscus. Onder andere in zijn historische toespraak over de vrijheid van godsdienst in Philadelphia citeert de paus woordelijk uit het werk van deze ordegenoot. Toevallig is dit niet. Want zoals Paus Franciscus is ook Michel de Certeau op zoek naar onverwachte plaatsen waar het christendom uitdagend en bevrijdend present is in een wereld die beheerst wordt door de macht van geld en door sociale onderdrukking.
Wie was Michel de Certeau en waarin ligt de actualiteit van zijn denken? In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de diepere intellectuele en spirituele drijfveren van deze intrigerende denker.
Inigo Bocken (...)
Eveline van Buijtenen (...)


€ 19.90Aantal  BOEK - Verbonden en vervreemd

BOEK - Verbonden en vervreemd
Boekencentrum - Wim Dekker - 208 p. - hardcover

Over de God van Paulus op de Areopagus
Hoe kunnen wij in onze seculiere, pluralistische cultuur over God spreken? En welke boodschap hebben we dan? In zijn bekende rede op de Areopagus citeert Paulus de heidense dichter Aratus. Dat lijkt even een brug te slaan naar zijn hoorders. Wanneer hij echter begint over Jezus en de opstanding, haken de meesten af. Waarom vertelt hij zo'n heftig, tegendraads verhaal? Om Paulus' boodschap te durven delen met onze tijdgenoten, zullen wij er eerst zelf door geraakt moeten worden.


€ 18.99Aantal  
1 2 Volgende